Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.helvetia-hodinky.cz/. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Do těchto obchodních podmínek je zakomponovaný i reklamační řád. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů
1. „Spotřebitelská smlouva" je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
2. „Prodávající" je obchodní společnost HELVETIA boutique s.r.o. se sídlem Horní náměstí 1, Olomouc, 77900; IČ: 28629965, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 44777. HELVETIA boutique s.r.o., je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
3. Zákazníkem našeho internetového obchodu je „Kupující". Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
4. „Kupující spotřebitel" nebo jen „Spotřebitel" je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
5. „Kupující, který není spotřebitel", je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami, v rámci své obchodní činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Elektronická evidence tržeb
Elektronická evidence tržeb je zde prováděna v BĚŽNÉM REŽIMU.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinnen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Informace o uzavřené kupní smlouvě
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání své objednávky. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit a jejich kopii obdrží jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Kupní smlouva
Se spotřebitelem: Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího. Pokud by obdržené obchodní podmínky či reklamační řád neodpovídaly obchodním podmínkám či reklamačnímu řádu uveřejněným na webu, pak má kupující právo neprodleně o této skutečnosti informovat SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. na emailové adrese saop@spotrebitele.info.

S kupujícím, který není spotřebitelem: Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Pro oba typy smluv platí: Uzavřením kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.
Odpovědnost za vady zboží (záruka, rozpor s kupní smlouvou)
Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození).

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.

Záruční práva
Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou. V takovém případě musí záruční list vždy obsahovat náležitosti a být vydán v souladu s níže uvedenými podmínkami. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.
Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.
Záruční list: Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje. Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.

Práva vyplývající ze záruky
Spotřebitel při uplatnění záruky má:
§ jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
§ jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
§ jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
§ jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Rozpor s kupní smlouvou
Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel tedy nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

1. bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
2. přiměřeným snížením kupní ceny
3. náhradním dodáním zboží
4. odstoupením od smlouvy

Spotřebitel nejprve může požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.
Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Způsob uplatnění a vyřízení reklamace
Prodávající či jeho pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím po uplatnění reklamace nedohodne jinak - případné prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou.
O vyřízení reklamace musí prodávající kupujícího informovat - do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla. Po uplynutí lhůty k vyřízení reklamace v případě, že reklamace vyřízena nebyla, se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího na adrese HELVETIA boutique, Horní Náměstí 1, 779 00 Olomouc. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu přímo u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu HELVETIA boutique. Zboží spolu s dopisem o reklamaci a kopií kupního dokladu zašlete na uvedenou adresu, a to včetně veškerého příslušenství nutného pro posouzení vady, pokud bylo součástí kupní smlouvy. V dopisu specifikujte charakter vady a uveďte požadovaný způsob vyřízení reklamace.
Pokud budete mít dotaz ohledně vaší reklamace, obraťte se také na naši infolinku nebo na náš email: info@helvetia-hodinky.cz.
Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě zjevně neoprávněné reklamace (pokud se jedná o zjevně šikanózní postup spotřebitele) nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

Reklamační protokol
Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě reklamování „osobně" je předán ihned). Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má Kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně emailem na e-mail: info@helvetia-hodinky.cz či dopisem na adresu HELVETIA boutique, Horní Náměstí 1, 779 00 Olomouc, uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (případně poštovní adresy při požadavku vrácení platby poštovní poukázkou), identifikace kupujícího, respektive je možné uvést také číslo objednávky.
Formulář odstoupeni-od-smlouvy
Pozn.: Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.
Pro případ odstoupení prodávající může v souladu s § 53, odst. 10 občanského zákoníku vůči kupujícímu požadovat pouze náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, by mělo být v původním obalu, nemělo by jevit známky používání, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a nejlépe s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
Odstoupíte-li od smlouvy, vrátíme vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které jste na základě smlouvy přijal stejným způsobem. Přijaté peněžní prostředky vám vrátíme jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím budete souhlasit a pokud vám tím nevzniknou další náklady. Prodávající může v souladu s § 53, odst. 10 občanského zákoníku vůči kupujícímu požadovat pouze náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. V případě, že je však zboží používáno a jeví znaky opotřebování, prodejce vypočte vzniklou škodu na zboží (včetně nákladů souvisejících s uvedením zboží do původního stavu) a určí, o kolik bude snížena vrácená cena.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv
§ na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
§ na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
§ na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkázy, opotřebení nebo zastarání
§ na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
§ na dodávku novin, periodik a časopisů
§ spočívajících ve hře nebo loterii

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající si u smluv s kupujícím, který není spotřebitelem, vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
2. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Platební podmínky
Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Součástí dodávky je vždy řádný daňový doklad.

Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Cena sjednaná v kupní smlouvě je pro obě strany závazná a nelze ji jednostranně měnit. Prodávající si však v případě smluv uzavřených s kupujícím, který není spotřebitelem, vyhrazuje právo změny ceny v případě, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu, přičemž kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Prodávající je oprávněn výjimečně a v odůvodněných případech požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Způsoby plateb
1. platba v hotovosti při převzetí zboží
2. platba převodem na účty 

Bankovní spojení pro měny CZK    
Název banky Číslo účtu SWIFT IBAN
Raiffeisenbank a.s. 6581698001/5500 RZBCCZPP CZ08 5500 0000 0065 8169 8001
       
Bankovní spojení pro měny EUR    
Název banky Číslo účtu SWIFT IBAN
Slovenská sporiteľňa, a.s. - GIBASKBX SK02 0900 0000 0051 6705 83383. na dobírku při doručení zboží ( hotovost přebírá od zákazníka dopravce )
4. Platba kartou online - GoPay. Úhrada zboží ihned při vytvoření objednávky. Nejrychlejší úhrada.

Dodací podmínky
Dodávky výrobku plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle jsou vyexpedovány do 2-5 dnů. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.
Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list.
Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu (uvedené ceny jsou včetně DPH). Těmi mohou být:
1. Českou poštou nebo přepravní společností
§ při celkové hodnotě objednávky nad 1.000 Kč je poštovné zdarma
§ při celkové hodnotě objednávky pod 1.000 Kč bude účtováno poštovné ve výši 69 až 89 Kč  (dle typu dopravy) + 30 Kč za dobírku.
Zásilky jsou doručovány mezi 8:00 a 15:00, Zásilka může být vydána i kolegům na pracovišti, v případě dobírky oproti zaplacení udané ceny. Při výběru přepravy na konci objednávky uveďte v sekci Údaje pro doručení název a adresu příslušné firmy.
Každému balíku je přiděleno identifikační číslo, díky němu můžete sledovat jeho pohyb přímo na Internetu. Toto číslo Vám pošleme v e-mailu, který potvrzuje odeslání objednávky.
Nebude-li pokus o dodání úspěšný, bude příjemci zanechána písemná výzva k vyzvednutí zásilky ve lhůtě 7 dnů u stanovené pošty. Uloženou zásilku si můžete osobně vyzvednout nebo telefonicky požádat o její opětovné doručení.
2. Osobní odběr - poplatek za dopravu neúčtujeme, zboží bude připraveno k vyzvednutí na prodejně.

Zásilky mimo území ČR
Slovensko
U OBJEDNÁVEK NAD 3000 Kč JE POŠTOVNÉ ZDARMA.
§ Platba dobírkou
§ Cena 160 Kč (6 €) + 69 Kč za dobírku (3 €)
§ Přepravu na Slovensko zprostředkovává přepravce PPL, který zásilku dále předá svému partnerovi DHL
§ Platba převodem na níže uvedený eurový účet SK02 0900 0000 0051 6705 8338 Slovenská spořitelna

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou vždy platné ve znění uvedeném na webových stránkách http://www.helvetia-hodinky.cz/ v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Tyto obchodní podmínky nabyly účinnosti dne 26. 10. 2011

Odstoupení od smlouvy
Nepoužité objednané zboží je nevyhovující? Nemám o zboží již zájem?
Nepoužité zboží bez zjevných známek užití lze bez udání důvodu vrátit do 14 dní (v souladu s §53 zákona č.40/1964 Sb. Občanského zákoníku) od převzetí na odběrném místě či od Vámi vybraného přepravce, viz Obchodní podmínky a formulář Odstoupení od kupní smlouvy, viz níže. Vyplňte prosím formulář pro Odstoupení od kupní smlouvy a přidejte ho jako průvodní dopis společně ke zboží a zašlete zpět obyčejnou zásilkou na kontaktní adresu naší provozovny: HELVETIA boutique, Horní Náměstí 1, 779 00 Olomouc (balík doporučujeme pojistit z důvodu ztráty či poškození - zásilka na dobírku či na jinou provozovnu nebude přijata).
Prodávající má právo pouze na úhradu všech skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Pokud není zboží navráceno v neporušeném původním stavu je Prodávající oprávněn nárokovat veškeré nutné náklady vzniklé uvedením do původního stavu. Tyto náklady budou vzájemně započteny v souladu s §580 Zákona a vrácená částka tak bude o tyto náklady snížena.
Formulář pro Odstoupení od kupní smlouvy:
Formulář odstoupeni-od-smlouvy 

Možnost výměny zboží do 90 dní
Běžná možnost vrácení či výměny zboží je 14 dní. My jsme vám chtěli prodloužit možnost výměny zboží na 90 dní. Dárky pro své blízké tedy můžete kupovat s dostatečným předstihem a nemusíte si dělat starosti, že se nebudou líbit.

Podmínkou výměny zboží v prodloužené lhůtě je, aby neneslo žádné známky používání. I když bude mít zboží pouze drobné oděrky, nemůžeme ho převzít zpět, protože by ho nový zákazník nedostal ve 100% stavu. Konečné posouzení stavu zůstává na nás.Reklamace v záruční lhůtě
Reklamované zboží v reklamační lhůtě zašlete prosím společně s průvodním dopisem reklamované závady a kopií Faktury - daňového dokladu, obyčejnou zásilkou na kontaktní adresu naší provozovny: HELVETIA boutique, Horní Náměstí 1, 779 00 Olomouc (balík doporučujeme pojistit z důvodu ztráty či poškození - zásilka na dobírku či na jinou provozovnu nebude přijata). Vaše reklamace bude po přijetí zásilky obratem zaslána výrobci k posouzení dle zákonné lhůty a postupu o reklamacích, viz Obchodní podmínky.

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je HELVETIA boutique s.r.o. IČ 28629965 se sídlem Horní náměstí 1, Olomouc, 77900 (dále jen: „správce“).
1. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Horní náměstí 1, Olomouc, 77900
email: info@helvetia-hodinky.cz
telefon:+420 603 200 307

2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
• zajišťující marketingové služby.

2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat

VI. Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

České puncovní značky

Puncovn__ ____ad